ENVIDEAL

Kompletný zoznam našich referencií


Automobilový priemysel / strojársky priemysel / povrchová úprava kovov a plastov
Rozšírenie výrobných kapacít VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. – objekty H6a a H3, zámer EIA
Rozšírenie výrobných kapacít VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. – objekt H2, zámer a správa o hodnotení EIA
Rozšírenie výrobných kapacít VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s. – SUV, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Rozšírenie výrobných kapacít VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. – Zvarovňa H4a, zámer EIA
Rozšírenie výrobných kapacít VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. – Zmena výmery Zvarovne H4a, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Rozšírenie výrobných kapacít VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. – objekt H3a, zámer EIA
Galvanické pozinkovanie HPL rúr, Podbrezová, zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Výroba oceľových kordov – IDEME 2, zámer a správa o hodnotení EIA
Hnedá priemyselná zóna Levoča – juh, zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Priemyselná zóna Cestice, zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Hnedá priemyselná zóna Málinec, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Povrchová úprava hliníka, zámer EIA
Prevádzka finalizácie Kúty, zámer EIA
Automotive Nitra Project, zámer EIA
Automotive Nitra Project - Fáza 2, zámer a správa o hodnotení EIA 
Logistické centrum, Krásno nad Kysucou, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Centrum povrchových úprav SHT, s.r.o., Krásno nad Kysucou, zámer EIA
Trnava Compound Project, zámer EIA
Vákuovacie zariadenie ocele typu VD, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT, zámer EIA
DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT, ŽILINA, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
CTPark Žilina, Gbeľany, zámer EIA
Rozšírenie výrobnej haly B1, zámer EIA
HIGH VOLUME AUTOMOTIVE CENTER SLOVAKIA, zámer EIA
Výstavba závodu CCN GROUP Slovakia – Beluša, zámer EIA
Osadenie výrobnej technológie „Gotec“ do existujúceho objektu, Partizánske, zámer EIA
Zvýšenie výrobnej kapacity Kia Motors Slovakia s.r.o., oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Rekonštrukcia časti výrobnej linky MV2 II.fáza, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Centrum povrchových úprav SHT, s.r.o. - zmeny vo výrobe, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA 
Rozšírenie výrobného a skladového areálu firmy  RETIC, s.r.o.- IV. Etapa., zámer EIA
Povrchová úprava hliníka - zmena lokalizácie technologickej linky, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA

 
Administratívne budovy a logistické centrá

Digital Park II., Bratislava, zámer EIA v rozsahu správy ohodnotení
Prestavba a dostavba ubytovne na administratívnu budovu, Bratislava, zámer EIA
FLEXIHALA v areáli LOGIS INVEST, Bratislava, zámer EIA
Steiner Industrial Park, Hurbanovo, zámer EIA
Výrobno-skladová hala s administratívnou budovou Gergonne Slovensko s.r.o., zámer EIA
Zabezpečenie logistických potrieb pre rozšírenie výrobných kapacít VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s., oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Volkswagen Slovakia, a.s. – Sklad nalakovaných karosérií H15a, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
 
Bývanie a občianska vybavenosť
Hromadná bytová výstavba Dolné Lovčice – juh, zámer EIA
Multi Development Nová Nitra, zámer EIA  v rozsahu správy o hodnotení
Výstavba areálu domov seniorov Rohovce, zámer EIA
Veľký Slavkov miestna časť PANORAMA, zámer EIA
Rekonštrukcia a modernizácia zimného štadióna Levoča v Levoči, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Reštaurácia McDonald´s Petržalka – Bratislava, vonkajšia gastrojednotka SO 02, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Obytný súbor Rínok Rača, zámer a správa o hodnotení EIA
Rozšírenie cintorína Zlatovce -MČ Západ, zámer EIA  
 
Poľnohospodárska výroba a potravinársky priemysel
Farma ošípaných Palárikovo-Šándor, obnova chovu, zámer a správa o hodnotení EIA
Modernizácia farmy Senica – AGROVÝKRM, a.s., oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Modernizácia chovu ošípaných, farma Vištuk – Silárd, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Rekonštrukcia objektov maštalí 10, 11 pre chov ošípaných – farma Dolné Semerovce, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Rekonštrukcia objektov maštalí 6, 7 pre chov ošípaných – Farma Dolné Semerovce, Pigagro, s.r.o., oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Modernizácia chovu ošípaných – Farma Agrovýkrm Rybany, s.r.o., oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Navýšenie kapacity  farmy pre chov ošípaných – farma Domafala, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Rekonštrukcia nádrží na hnojovicu + rekonštrukcia manipulačnej plochy, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Rekonštrukcia VKK na chov ošípaných – farma Ipeľský Sokolec, zámer a správa o hodnotení EIA
Modernizácia chovu ošípaných – Farma ošípaných Spišské Vlachy, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Inovácia výrobných postupov a skvalitnenie procesu výroby sladu, zámer EIA
Výstavba novej syrárne KOLIBA a. s., Hriňová, zámer a správa o hodnotení EIA
Sklad kvapalného hnojiva DAM Senica, odborný posudok EIA 
Dostavba chovu ošípaných, farma Senica, zámer a správa o hodnotení EIA 

Odpadové hospodárstvo
Zariadenie na zber nebezpečných odpadov v Bratislave – Rači, zámer EIA
Bioplynová stanica Kamenica, zámer a správa o hodnotení EIA
Zhodnotenie plastových komponentov zo zberu a spracovania starých vozidiel, Horný Badín, zámer EIA
Zberňa a výkupňa druhotných surovín v Bratislave – Vrakuni, zámer EIA
Triediaca linka odpadov a navýšenie kapacity skládky Lieskovec – Dubnica nad Váhom,zámer EIA
Zariadenie na výrobu gumového regenerátu, Bánovce nad Bebravou, zámer EIA
Zvýšenie kapacity zhodnocovania ostatného a inertného stavebného odpadu na skládke inertného odpadu - Podunajské Biskupice, zámer EIA
Phoenix 2.0 – Optimalizácia výrobného procesu alternatívnych palív, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Triediaca linka odpadov a navýšenie kapacity skládky Lieskovec –Dubnica nad Váhom, zámer EIA
Zariadenie na zber odpadov na prevádzke Oslobodenia 50, 901 01 Malacky, zámer EIA

Rekreácia a cestovný ruch
Airport hotel *** - Bratislava, zámer EIA
Penzión v Demänovej, zámer EIA  v rozsahu správy o hodnotení
EUROCAMP RESORT, zámer EIA
RESORT AQUA TETHYS Bardoňovo, zámer EIA a správa o hodnotení
Hotel Hills – dostavba wellnes, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Kráľovské údolie – I. etapa, zámer EIA
 
Polygrafický priemysel
Tlačiareň Vozokany – rozšírenie technológie, zámer EIA
Tlačiarenská linka KBA COMPACTA C 215, Vozokany, zámer a správa o hodnotení EIA
 
Energetické stavby/energetika
Veterný park Nitra, lokalita Čab, zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Cerová II., lokalita Kopánky, zámer EIA  v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Holíč, lokalita Chrastové pole, zámer EIA  v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Poprad, lokalita Hôrka pri Poprade, zámer EIA  v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Nitra, lokalita Lehota - Veľké Zálužie, zámer EIA  v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Myjava, lokalita Ostrý vrch II., zámer EIA  v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Senica, lokalita Vinohrádky, zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Poprad, lokalita Stráže pod Tatrami, zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Myjava, lokalita Surovín, zámer EIA  v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Poprad, lokalita Švábovce I., zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Poprad, lokalita Švábovce II., zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Myjava, lokalita Vesný vrch, zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Nitra, lokalita Zbehy, zámer EIA v rozsahu správy o hodnotení
Veterný park Mad – inteligentný veterný park na výrobu a uskladnenie elektrickej energie, zámer EIA
Rekonštrukcia plynovej kotolne K122 na spaľovanie biomasy, zámer EIA
Zariadenie pre nakladanie s IRAO a ZRAM Mochovce, zámer EIA a správa o hodnotení
Rekonštrukcia kotolne VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s., zámer EIA
WHR - Výroba elektrickej energie z odpadového tepla, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
Optimalizácia distribučnej sústavy tepla v Kysuckom Novom Meste,Tepelné rozvody - SO 01, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
 
Priemysel stavebných hmôt
Inštalácia na spracovanie pecných odpraškov - ReduDust, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
SR Slinkové silo - HOLCIM (Slovensko) a.s., oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
 
Dopravné stavby
Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Sv. Ján pre projekt AKKBasic, odborný posudok
Rozšírenie parkovacích miest NZ ŽP a.s. Podbrezová, zámer EIA
Parkovací dom na Podnikovej ul., zámer EIA
Levoča – rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva– parkovisko pri hradobnej priekope I. etapa, zámer EIA
Rozšírenie parkovacích kapacít VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s.  pri objekte H3a, zámer EIA
ČSPL SHELL Senec – Horný dvor, rozšírenie výdaja Diesel, zámer EIA
Centrum kamiónovej dopravy (LKW Steuerstelle), Bratislava, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA 
 
Vodné stavby
Mlynárce - Čakajovce, rekonštrukcia ĽOH rieky Nitra v rkm 61,710 -68,550, zámer EIA
Protipovodňové opatrenia v obci Košická Belá, zámer EIA 
Čakajovce-Koniarovce,rekonštrukcia ĽOH rieky Nitra v rkm 68,550-76,920, zámer EIA
Intenzifikácia a modernizácia ČOV VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s., zámer EIA
Modernizácia čistiarne odpadových vôd Volkswagen Slovakia, a.s., oznámenie o zmene navrhovanej činnosti EIA
 
Ťažobný priemysel
Navýšenie objemu ťažby – lom Medzná v dobývacom priestore Podlužany I, zámer EIA