ENVIDEAL

Staviate, prerábate, developujete alebo zavádzate nové technológie?
Potrebujete posúdenie vplyvov vami navrhovanej činnosti na životné prostredie (EIA)?
Máme pre vás riešenie!

ENVIDEAL

Kto sme a čím sa zaoberáme?


Staviate, prerábate, developujete alebo zavádzate nové technológie?

Potrebujete posúdenie vplyvov vami navrhovanej činnosti na životné prostredie (EIA)?
Máme pre vás riešenie!

Spoločnosť EnvIdeal, s.r.o., vám ponúka služby v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie – EIA (Environmental Impact Assessment), vypracovanie komplexnej dokumentácie podľa zákona NR SR 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

V prípade záujmu aj komplexné prevedenie celým procesom EIA vrátane účasti na všetkých rokovaniach vyplývajúcich zo zákona, konzultácie s dotknutými orgánmi a poradenstva pre rýchle a úspešné vydanie „Rozhodnutia“ Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie alebo "Záverečného stanoviska" Ministerstva životného prostredia SR. 

Referencie

Pre koho sme pracovali?


Základnou  orientáciou  našej firmy  je  poskytnúť  našim zákazníkom  vysokokvalitné,  rýchle, spoľahlivé  a cenovo  prístupné  služby. Spoločnosť EnvIdeal, s.r.o., vám  ponúka služby v  oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie – EIA . O  úspešnosti a rýchlom priebehu procesu posudzovania vplyvov rozhoduje najmä kvalita vypracovanej dokumentácie a skúsenosti zhotoviteľa v tejto oblasti.


Vybrané referencie:

Kompletný zoznam našich referencií si môžete pozrieť TU

EIA


Posudzovanie vplyvov na životné prostredie


Účelom zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – EIA (Environmental Impact Assessment) je upraviť postup  pri komplexnom odbornom a verejnom posudzovaní pripravovaných stavieb, zariadení a iných činností pred rozhodnutím o ich povolení z  hľadiska  ich predpokladaného vplyvu na životné prostredie.

Zo zákona vyplýva povinnosť pre investora projektu s určitými kapacitnými alebo rozmerovými charakteristikami vypracovať Zámer alebo Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (zisťovacie konanie), prípadne Správu o hodnotení vplyvu na životné prostredie (povinné hodnotenie). Podľa závažnosti vplyvu na ŽP sa v zmysle zákona vykonáva povinné hodnotenie (činnosti v časti A prílohy č. 8 zákona 24/2006 Z.z.) alebo zisťovacie konanie (činnosti uvedené v časti B prílohy č. 8 zákona 24/2006 Z.z.).

O úspešnosti a rýchlom priebehu procesu posudzovania rozhoduje najmä kvalita vypracovanej dokumentácie a skúsenosti zhotoviteľa v tejto oblasti.

Aktuálna verzia zákona EIA


Kto potrebuje EIA


Proces EIA obsahuje veľa krokov na zabezpečenie toho, aby boli environmentálne vplyvy posúdené ešte pred samotným začiatkom realizácie uvažovanej aktivity alebo projektu. Samotný proces závisí od podstaty navrhovanej aktivity a jej potenciálnych vplyvov na životné prostredie. Zákon EIA obsahuje zoznam špecifických kategórii projektov, ktoré vyžadujú menej podrobné EIA (Zisťovacie konanie, „malá EIA“) alebo vyžadujú úplné EIA (Povinné hodnotenie – „veľká EIA“)


Tieto kategórie sú tvorene často na základe určitých environmentálnych kritérií. Podľa charakteru navrhovanej činnosti je možné podľa Prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. zaradiť na základe prahových hodnôt navrhované aktivity pod dve skupiny:


Povinné hodnotenie
Zisťovacie konanie


Aktuálna verzia zákona EIA

Ako vyzerá proces EIA


Proces posudzovanie vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie pozostáva pri povinnom hodnotení z týchto krokov:

  • Zámer a jeho pripomienkovanie
  • Určenie rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu
  • Správa o hodnotení a jej pripomienkovanie
  • Verejné prerokovanie správy o hodnotení
  • Odborný posudok
  • Záverečné stanovisko


Zisťovacie konanie začína predložením zámeru a končí vydaním rozhodnutia, v ktorom príslušný orgán rozhodne, či sa navrhovaná činnosť bude alebo nebude posudzovať. V prípade, ak sa rozhodne, že sa činnosť nebude posudzovať, nasleduje povoľovací proces podľa osobitných predpisov. V prípade, ak sa rozhodne, že sa činnosť bude posudzovať, proces pokračuje ako pri povinnom hodnotení (kroky 2-6)



Povinné hodnotenie
Zisťovacie konanie

Časový harmonogram povinného hodnotenia (EIA)


V nasledujúcej schéme je prehľadne znázornený proces povinného hodnotenia EIA s vyznačenými maximálnymi zákonom stanovenými lehotami. Čas potrebný na vypracovanie Zámeru (21 dní) je iba orientačný, podľa komplexnosti navrhovanej akcie, jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie a kvality vypracovanej dokumentácie. Čas potrebný na vypracovanie Správy o hodnotení je závislý hlavne na rozsahu hodnotenia určenom na základe pripomienok dotknutých orgánov.

Pozrite si časový harmonogram povinného hodnotenia TU




Aktuálna verzia zákona EIA

Časový harmonogram zisťovacieho konania (EIA)


Zisťovacie konanie je časť procesu EIA, počas ktorej kompetentný organ (ObÚ/MŽP) stanoví úroveň environmentálneho posudzovania na základe predbežných enviromentálnych informácii tykajúcich sa navrhovaného projektu (Zámer). Na základe týchto informácii kompetentný orgán určí, či je potrebné uskutočniť EIA v celej šírke (Správa o hodnotení– „veľká EIA“ alebo stačí poskytnutý Zámer ( „malá EIA“)


Zisťovacie konanie taktiež začína predložením Zámeru a končí vydaním rozhodnutia, v ktorom Ministerstvo životného prostredia SR rozhodne, či sa činnosť bude, alebo nebude posudzovať podľa zákona. V prípade, že sa činnosť nebude posudzovať podľa zákona, nasleduje povoľovací proces podľa osobitných predpisov.


V nasledujúcej schéme ze prehľadne znázornený proces povinného hodnotenia EIA s vyznačenými maximálnymi zákonom stanovenými lehotami. Čas potrebný na vypracovanie Zámeru (21 dní) je iba orientačný, podľa komplexnosti navrhovanej akcie, jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie a kvality vypracovanej dokumentácie.

Pozrite si časový harmonogram zisťovacieho konania TU




Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

KONTAKT


Spojte sa s nami
V prípade záujmu nás kontaktujte, určite nájdeme obojstranne výhodné riešenie!

e-mailom
office@envideal.sk


Telefonicky
0903 320 982
0904 899 253


Alebo e-mailovým formulárom priamo na stránke